Livförsäkringens dödsfallsersättning

Vi deltar i sorgen. Om din närstående har haft en livförsäkring, kan du på den här sidan läsa anvisningar för ansökan om dödsfallsersättning. Du kan ansöka om ersättning om du är en förmånstagare.

Ansökan om dödsfallsersättning

Ansök om dödsfallsersättning med den bifogade ersättningsansökan. Ladda ner ersättningsansökan, fyll i den och sänd den till oss med alla nödvändiga bilagor. Varje förmånstagare ska meddela sin kontaktinformation och sina kontouppgifter på blanketten.

Intyg som behövs för ansökan

Lämna dessutom in de intyg som behövs för handläggningen av ansökan:

 • Den försäkrades ämbetsbevis, som utfärdats efter dödsdagen.
 • Dödsattest, om den försäkrade har avlidit genom ett olycksfall.
 • Ämbetsbevis över de ersättningstagare som uppgetts i förmånstagarförordnandet.

Om en förmånstagare är en släkting till den försäkrade, ska släktskapsförhållandet framgå av ämbetsbeviset. Om de anhöriga har förordnats till förmånstagare, behöver vi en kopia av den släktutredning från 15 års ålder som skaffats för bouppteckningen.

Om de anhöriga förordnats till förmånstagare, betalas hälften av ersättningen till den efterlevande maken och den andra hälften till de arvingar som avses i ärvdabalken. Om det inte finns någon efterlevande make, delas beloppet jämnt mellan bröstarvingarna. Om det inte finns några bröstarvingar, betalas hela beloppet till den efterlevande maken. Föräldrar, syskon och andra släktingar kommer i fråga som anhöriga enligt förmånstagarförordnandet, om den försäkrade inte efterlämnat en make eller bröstarvingar.

Förmånstagarförordnandet går före ett testamente. Om dödsboet är förmånstagare, kan ett testamente påverka fördelningen av försäkringsersättningen. I det fallet är försäkringsersättningen en del av den avlidnas tillgångar, som fördelas enligt Finlands familjeförmögenhetsrätt.

Sändning av ansökan till försäkringsbolaget

Skicka den ifyllda ersättningsansökan jämte nödvändiga intyg till adressen:

OP-Livförsäkrings Ab
Dödsfallsersättningar
PB 308
00101 Helsingfors

Du kan även bifoga ansökan till ett nätmeddelande eller lämna den till ett av andelsbankens kontor.

Betalning av ersättning

Ersättningen betalas när ansökan om dödsfallsersättning och de nödvändiga bilagorna har behandlats. Ersättningsbeloppet delas i andelar enligt förmånstagarförordnandet. Andelarna betalas på det bankkonto som respektive förmånstagare har meddelat.

En ersättning till en omyndig förmånstagare betalas på det sätt som hens intressebevakare meddelat. Förmyndarmyndigheten underrättas om den utbetalda ersättningen.

Ytterligare information och anvisningar för ansökan om ersättning får du via OP-Livförsäkrings ersättningsrådgivning 010 253 6106 (mån.–fre. kl. 8–16.30).

    
  
  
  
  
                        Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj eller lån.
50 % förhöjning 0 €
Livförsäkring
NewLife-livförsäkring
Äiti katsoo hymyillen lastaan tietäen, että hänellä on yrittäjän henkivakuutus turvanaan.
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.