Livförsäkringens dödsfallsersättning

Instruktioner:

  • Sänd för ersättningshandläggningen ett ämbetsbevis över den försäkrade. Beviset ska vara utfärdat efter dödsdagen. Om försäkringen har ett separat skydd mot dödsfall på grund av olycksfall, behövs en dödsattest.
  • Ett ämbetsbevis ska sändas över de personer som på basis av ett förmånstagarförordnande är ersättningstagare. Om förmånstagaren är en släkting till den försäkrade ska släktskapsförhållandet framgå av ämbetsbeviset. Om de anhöriga förordnats till förmånstagare, räcker det med en kopia av den släktutredning som skaffats för bouppteckningen.
  • Om de anhöriga förordnats till förmånstagare, utbetalas hälften av ersättningen till den efterlevande änkan/änklingen och den andra hälften till de arvingar som avses i ärvdabalken.
  • Om det inte finns någon änka/änkling, delas beloppet jämnt mellan bröstarvingarna. Om det inte finns några bröstarvingar, utbetalas hela beloppet till änkan/änklingen. Föräldrar, syskon och andra släktingar kommer i fråga som i förmånstagarförordnandet avsedda anhöriga, om den försäkrade inte efterlämnat änka/änkling, registrerad partner eller bröstarvingar. Ett förmånstagarförordnande går före ett testamente.

Sänd ersättningsansökan jämte bilagor till:

OP-Livförsäkrings Ab
Dödsfallsersättningar
PB 308
00101 Helsingfors

Utbetalning av ersättning

Ersättningsbeloppet delas i andelar enligt förmånstagarförordnandet. Andelarna inbetalas på det bankkonto varje enskild förmånstagare uppgivit eller om så önskas enligt fullmakt.

Förmånstagaren kan även låta överföra hela ersättningsbeloppet eller en del därav till en placeringsfond eller ingå ett avtal om en fondförsäkring. Information om fondsparande och fondförsäkringar fås genom att ringa vårt servicenummer 010 253 0022 eller via våra nätsidor.

Ersättning till omyndig förmånstagare inbetalas på det sätt hans/hennes intressebevakare uppgivit. Ett meddelande om den inbetalda ersättningen sänds till förmyndarmyndigheten.