Työntekijä valmistaa lankaa

OP-Hållbar Värld

Placera diversifierat i de ansvarsfullaste företagen
1

Valet av sparobjekt kan också vara ett etiskt beslut

OP-Hållbar Värld erbjuder ett sparobjekt som understryker både hållbar utveckling, social välfärd och etiska aspekter. 

2

Fondens placeringsuniversum har omfattande uteslutningar

Fonden placerar inte i företag vilkas verksamhet på sikt kan ha skadlig samhälleliga effekter. Branscher som utesluts är t.ex. produktion av alkohol och tobak.

3

Till fonden väljs bara de mest ansvarsfulla företagen inom respektive bransch

OP-Hållbar Värld placerar i företag som vid granskningen av ansvarsfullheten höra till de bästa i sin sektor.

4

En balanserad fond för långfristiga besparingar

Fonden placerar globalt både på aktie- och räntemarknaden. Ränteplaceringarna jämnar ut fluktuationerna på aktiemarknaden, vilket gör att fonden lämpar sig för placerar som är ute efter moderat avkastning.

Fonden placerar i etiska placeringsobjekt

Till fonden OP-Hållbar Värld väljs i enlighet med principerna för ansvarsfull placering sådana företag som i sin verksamhet beaktar ansvarsfullheten i frågor som gäller miljön, det sociala ansvaret och god förvaltningssed. Skadliga och tvivelaktiga branscher har uteslutits från fonden. Sådana branscher är alkohol, tobak, hasardspel, vapen, vuxenunderhållning, djurförsök och kärnkraft. Fonden placerar inte heller i företag som har att göra t.ex. med barnarbetskraft, korruption eller aggressiv skatteplanering. 

Till fonden väljs bland de återstående branscherna endast sådana företag som hör till de bästa inom sin bransch beträffande frågor som gäller ansvarsfullhet. Företagens ansvarsfullhet bedöms med olika mätare för t.ex. sparsam användning av naturtillgångar, nedskärning av avfallsbelastning och föroreningar, motverkande av klimatförändringen, upprätthållande av naturens biodiversitet samt de anställdas välbefinnande och arbetarskydd. 

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Hållbar Värld?

  • Genom att placera i fonden undviker du stöd till kontroversiella branscher och försäkrar dig om att fonden beaktar de globala riskerna som förknippas med miljön och det sociala ansvaret
  • Fonden gör det möjligt att nå en jämnare avkastningsutveckling då placeringarna fördelas på både aktie- och ränteplaceringar och lämpar sig således för moderata placerare.
  • OP-Hållbar Värld är ett enkelt och bekvämt sparobjekt för ansvarsfullt sparande.

Risken och den förväntade avkastningen går hand i hand. OP-Hållbar Värld går den gyllene medelvägen mellan risk och avkastning. De strikta etiska utgångspunkterna tillsammans med en noggrann bedömning av ansvarsfullheten erbjuder spararen sinnesfrid samtidigt som portföljförvaltningsexperterna ser till att riskerna som förknippas med aktiemarknaden hålls under kontroll.

Fonden lämpar sig för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om fyra år. Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Hållbar Utveckling utan kostnader.

OP-Hållbar Värld

Provisioner på nätet

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Ägarkunderna kan köpa och sälja fonden utan kostnader. Fortlöpande sparande är möjligt för alla utan teckningsprovision. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Med negativa val avses att vissa sektorer eller funktioner utesluts som placeringsobjekt i fonden på det sätt som beskrivs nedan. Vi uppdaterar vid behov våra uteslutningskriterier i enlighet med hur omvärlden utvecklas. Vid positiva val granskas företagens verksamhetssätt ur ansvarsfullhetssynvinkel och bara de allra bästa företagen kan ingå i fonden.

NEGATIVA VAL

Produkter och tjänster som är skadliga för hälsan eller beroendeframkallande

Fonden placerar inte i produkter eller tjänster som är skadliga för hälsan eller beroendeframkallande. Till den här kategorin hör tillverkning av alkohol och tobak samt hasardspelsföretag. Bedömningarna grundar sig på den information som portföljförvaltaren har tillgång till.

Sociala och samhälleliga objekt

Fonden placerar inte heller i produkter och tjänster eller sådan verksamhet som ur social och samhälleliga synvinkel är skadliga eller kontroversiella. Till den här kategorin räknas tillverkning av andra vapen än idrotts- och jaktvapen, verksamhet som strider mot FN:s Global Compact såsom barnarbetskraft och korruption, produktion av vuxenunderhållning, djurförsök i annat än medicinskt syfte och aggressiv skatteplanering. Definitionen av aggressiv skatteplanering kommer att utvecklas tack vare internationell linjedragning och bättre rapportering. Nu fäster vi uppmärksamt t.ex. vid landsvisa aggressiva arrangemang som vi fått vetskap om.

Miljön

Fonden placerar inte heller i kärnkraftsproducenter.

POSITIVA VAL

Vid positiva val kan företag som hör till branscher som återstår upptas i fonden endast om de vid granskningen av ansvarsfullheten hör till de bästa företagen i sin sektor.  Ansvarsfullheten består av tre helheter som är miljö, samhälle och god förvaltningssed. Vid valet av ansvarsfulla företag utnyttjar vi som en källa material som har sammanställts av MSCI och där företagens ansvarsfullhet värderas med hundratals mätare. Mätarna gäller t.ex. behandling av de anställda, arbetssäkerhet, anskaffningskedjans ansvarsfullhet, utsläpp av växthusgaser och föroreningar, vattenförbrukning, produkternas koldioxidavtryck, biodiversitet, styrelsens sammansättning och korruption.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Hållbar Värld är en blandfond som placerar sina tillgångar på den globala aktie- och räntemarknaden. I sin placeringsverksamhet tillämpar fonden viktningar och begränsningar som avviker från det normala. Fonden placerar inte i vissa produkter, tjänster eller funktioner som kan anses vara skadliga för hälsan eller beroendeframkallande. Placeringar i vissa sociala, samhälleliga eller miljömässiga funktioner, som kan anses vara skadliga, har begränsats. Vi uppdaterar vid behov våra uteslutningskriterier i enlighet med hur omvärlden utvecklas.

Företagens verksamhetssätt granskas också ur ansvarasfullhetssynvinkel. Fonden kan placera endast i sådana företag som hör till de bästa inom sin sektor då man beaktar den helhet som består av miljö, samhälle och god förvaltningssed. Värdet av Fondens räntebundna placeringar av alla placeringar kan variera mellan 30 och 70 % och aktieplaceringarnas mellan 30 och 70 %. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränteriskerna.

Ränteplaceringarnas huvudvikt ligger i ränteinstrument emitterade av offentliga samfund och företag med god rating. Gränsen för god rating är Moody´s Baa3 eller S&P BBB-. Fonden kan begränsat placera sina tillgångar också i ränteinstrument emitterade av emittenter med sämre rating eller ingen rating alls. Fondens ränteplaceringar placeras i huvudsak på räntemarknaderna i Europa och OECD-länderna i ränteinstrument som emitterats av offentliga samfund och företag.

Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Juha Asikainen, Martti Saarinen
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
20.09.2016
ISIN
FI4000210539
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
62 Meur
Andelens värde (28.05.)
105,64 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (28.05)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Hållbar Värld A +1,09 % -4,10 % -7,06 % -0,69 % +0,53 % -
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Hållbar Värld A - +1,55 % +3,96 % -6,67 % +15,95 % -7,54 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Hållbar Värld A 13,20 % -0,03 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner

  • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
  • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
  • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

  • lån
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.