Työntekijä valmistaa lankaa

OP-Hållbar Värld

Placera diversifierat i de ansvarsfullaste företagen

Fonden placerar i etiska placeringsobjekt

Till fonden OP-Hållbar Värld väljs i enlighet med principerna för ansvarsfull placering sådana företag som i sin verksamhet beaktar ansvarsfullheten i frågor som gäller miljön, det sociala ansvaret och god förvaltningssed. Skadliga och tvivelaktiga branscher har uteslutits från fonden. Sådana branscher är alkohol, tobak, hasardspel, vapen, vuxenunderhållning och kärnkraft. Fonden placerar inte heller i företag som har att göra t.ex. med barnarbetskraft eller korruption. 

Till fonden väljs bland de återstående branscherna endast sådana företag som hör till de bästa inom sin bransch beträffande frågor som gäller ansvarsfullhet. Företagens ansvarsfullhet bedöms med olika mätare för t.ex. sparsam användning av naturtillgångar, nedskärning av avfallsbelastning och föroreningar, motverkande av klimatförändringen, upprätthållande av naturens biodiversitet samt de anställdas välbefinnande och arbetarskydd. 

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Hållbar Värld?

 • Genom att placera i fonden undviker du stöd till kontroversiella branscher och försäkrar dig om att fonden beaktar de globala riskerna som förknippas med miljön och det sociala ansvaret
 • Fonden gör det möjligt att nå en jämnare avkastningsutveckling då placeringarna fördelas på både aktie- och ränteplaceringar och lämpar sig således för moderata placerare.
 • OP-Hållbar Värld är ett enkelt och bekvämt sparobjekt för ansvarsfullt sparande.

Risken och den förväntade avkastningen går hand i hand. OP-Hållbar Värld går den gyllene medelvägen mellan risk och avkastning. De strikta etiska utgångspunkterna tillsammans med en noggrann bedömning av ansvarsfullheten erbjuder spararen sinnesfrid samtidigt som portföljförvaltningsexperterna ser till att riskerna som förknippas med aktiemarknaden hålls under kontroll.

Fonden lämpar sig för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om fyra år. Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Hållbar Värld utan kostnader.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Ägarkunderna kan köpa och sälja fonden utan kostnader. Fortlöpande sparande är möjligt för alla utan teckningsprovision. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Med negativa val avses att vissa sektorer eller funktioner utesluts som placeringsobjekt i fonden på det sätt som beskrivs nedan. Vi uppdaterar vid behov våra uteslutningskriterier i enlighet med hur omvärlden utvecklas. Vid positiva val granskas företagens verksamhetssätt ur ansvarsfullhetssynvinkel och bara de allra bästa företagen kan ingå i fonden.

NEGATIVA VAL

Produkter och tjänster som är skadliga för hälsan eller beroendeframkallande

Fonden placerar inte i produkter eller tjänster som är skadliga för hälsan eller beroendeframkallande. Till den här kategorin hör tillverkning av alkohol och tobak samt hasardspelsföretag. Bedömningarna grundar sig på den information som portföljförvaltaren har tillgång till.

Sociala och samhälleliga objekt

Fonden placerar inte heller i produkter och tjänster eller sådan verksamhet som ur social och samhälleliga synvinkel är skadliga eller kontroversiella. Till den här kategorin räknas tillverkning av andra vapen än idrotts- och jaktvapen, produktion av vuxenunderhållning och verksamhet som strider mot FN:s Global Compact såsom barnarbetskraft och korruption.

Miljön

Fonden placerar inte heller i kärnkraftsproducenter.

POSITIVA VAL

Vid positiva val kan företag som hör till branscher som återstår upptas i fonden endast om de vid granskningen av ansvarsfullheten hör till de bästa företagen i sin sektor.  Ansvarsfullheten består av tre helheter som är miljö, samhälle och god förvaltningssed. Vid valet av ansvarsfulla företag utnyttjar vi som en källa material som har sammanställts av MSCI och där företagens ansvarsfullhet värderas med hundratals mätare. Mätarna gäller t.ex. behandling av de anställda, arbetssäkerhet, anskaffningskedjans ansvarsfullhet, utsläpp av växthusgaser och föroreningar, vattenförbrukning, produkternas koldioxidavtryck, biodiversitet, styrelsens sammansättning och korruption.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Hållbar Värld är en blandfond som placerar sina tillgångar på den globala aktie- och räntemarknaden. I sin placeringsverksamhet tillämpar fonden viktningar och begränsningar som avviker från det normala. Fonden placerar inte i vissa produkter, tjänster eller funktioner som kan anses vara skadliga för hälsan eller beroendeframkallande. Placeringar i vissa sociala, samhälleliga eller miljömässiga funktioner, som kan anses vara skadliga, har begränsats. Vi uppdaterar vid behov våra uteslutningskriterier i enlighet med hur omvärlden utvecklas.

Företagens verksamhetssätt granskas också ur ansvarasfullhetssynvinkel. Fonden kan placera endast i sådana företag som hör till de bästa inom sin sektor då man beaktar den helhet som består av miljö, samhälle och god förvaltningssed.

Värdet av Fondens räntebundna placeringar av alla placeringar kan variera mellan 30 och 70 % och aktieplaceringarnas mellan 30 och 70 %. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränteriskerna.

Ränteplaceringarnas huvudvikt ligger i ränteinstrument emitterade av offentliga samfund och företag med god rating. Gränsen för god rating är BBB eller motsvarande. Fonden kan begränsat placera sina tillgångar också i ränteinstrument emitterade av emittenter med sämre rating eller ingen rating alls. Fondens ränteplaceringar placeras i huvudsak på räntemarknaderna i Europa och OECD-länderna i ränteinstrument som emitterats av offentliga samfund och företag.

Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Till fonden väljs företag som hör till de bästa inom sin bransch i frågor som gäller ansvarsfullhet. Från fonderna utesluts en stor av skadliga och tvivelaktiga branscher. Sådana är till exempel produktion eller användning av fossilt bränsle, tobak, alkohol, hasardspel, vapen, vuxenunderhållning och kärnkraft. Fonden placerar inte heller i företag som har att göra till exempel med barnarbetskraft och korruption. Fondens jämförelseindex motsvarar inte fondernas placeringspolicy när det gäller ESG-egenskaper.

Utöver fondens egna principer för ansvarsfullhet följer fonden OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering.

Uteslutning: Fonden utesluter från sina aktiva, direkta placeringar bolag i enlighet med OP:s allmänna uteslutningsprinciper – exempelvis tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag som producerar värmekol, elbolag som använder värmekol, bolag som producerar tobak och icke sedvanlig olja och gas samt bolag som brutit mot internationella normer, och som inte har varit mottagliga för påverkning. Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt är offentlig. Från fonderna utesluts utöver de allmänna kriterier för uteslutning en stor mängd av skadliga och tvivelaktiga branscher. Sådana är till exempel produktion eller användning av fossilt bränsle, tobak, alkohol, hasardspel, vapen, vuxenunderhållning och kärnkraft. Fonden placerar inte heller i företag som har att göra till exempel med barnarbetskraft och korruption. Vi utnyttjar information och analys från MSCI ESG Research och Sustainalytics som del av uteslutningsprocessen.

Bolagsstämmor: OP:s fonder deltar i inhemska och utländska bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten. För även inhemska, men i synnerhet utländska bolagsstämmors del utnyttjar vi en internationell tjänsteleverantör, Institutional Shareholder Services i forskningen kring bolagsstämmor.

Överträdelser av internationella normer: De internationella normerna, såsom FN:s Global Compact, fastställer miniminivån för ansvarsfull affärsrörelse. OP Kapitalförvaltning påverkar via OP-fonder som gör aktiva, direkta placeringar sådana företag som anses har brutit mot internationella normer. Fonderna genomlyses regelbundet med hänsyn till eventuella överträdelser av internationella normer och om en överträdelse upptäcks, inleds en process för att påverka portföljbolaget. Målet är att få företag som brutit mot normerna att ändra sin verksamhet och börja iaktta de internationella normerna i sin verksamhet. Om påverkan inte leder till resultat kan bolaget placeras på listan över uteslutna placeringsobjekt. Vi anlitar företaget Sustainalytics som tjänsteleverantör för att identifiera brott mot internationella normer.

Vi följer upp och rapporterar bl.a. om placeringsobjektens gröna omsättningsandel, koldioxidintensitet och ESG-riskklassificering. Dessa uppgifter får vi från en extern tjänsteleverantör MSCI ESG Research.

OP Kapitalförvaltning påverkar vissa företag också via olika ansvarsfullhetsteman såsom frågor som gäller klimatförändringen.

Mer information om OP-fondernas aktuella ansvarsteman och praktiska ägarinflytande finns i rapporten över ansvarsfull placering, som publiceras två gånger per år. Den nyaste rapporten över ansvarsfull placering finns på sidorna om ansvarsfulla placeringar.  

Du kan läsa en hållbarhetsanalys av fonden i fondens månadsöversikt. Analysen baserar sig på en undersökning som tillhandahålls av MSCI ESG Research och redogör för ESG-vitsorden, koldioxidintensiteten och den gröna affärsverksamhetens andel för fonden.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Martti Saarinen, Jukka Ukkonen, Krisriina Vares-Wartiovaara, Jenni Hämäläinen
Jämförelseindex
Barclays Euro Aggregate: Corporate -Index 50 %, MSCI AC World Daily TR Net 50 %
Begynnelsedag
20.09.2016
ISIN
FI4000210539
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
130 Meur
Andelens värde (05.12.)
119,08 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (02.12)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Hållbar Värld A +2,98 % +1,42 % +0,70 % −6,51 % +2,18 % +2,64 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2017 2018 2019 2020 2021 Fr årets början
OP-Hållbar Värld A +3,96 % −6,67 % +15,95 % −1,60 % +15,59 % −8,36 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Hållbar Värld A 8,95 % -0,95 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.**

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

**Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio.