Työntekijä valmistaa lankaa

OP-Hållbar Värld

Placera diversifierat i de ansvarsfullaste företagen

Fonden placerar i ansvarsfulla placeringsobjekt

Till fonden OP-Hållbar Värld väljs i enlighet med principerna för ansvarsfull placering sådana företag som i sin verksamhet beaktar ansvarsfullheten i frågor som gäller miljön, det sociala ansvaret och god förvaltningssed. Skadliga och tvivelaktiga branscher har uteslutits från fonden. Sådana branscher är alkohol, tobak, hasardspel, vapen, vuxenunderhållning och kärnkraft. Fonden placerar inte heller i företag som har att göra t.ex. med barnarbetskraft eller korruption. 

Till fonden väljs bland de återstående branscherna endast sådana företag som hör till de bästa inom sin bransch beträffande frågor som gäller ansvarsfullhet. Företagens ansvarsfullhet bedöms med olika mätare för t.ex. sparsam användning av naturtillgångar, nedskärning av avfallsbelastning och föroreningar, motverkande av klimatförändringen, upprätthållande av naturens biodiversitet samt de anställdas välbefinnande och arbetarskydd. 

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Hållbar Värld?

 • Genom att placera i fonden undviker du stöd till kontroversiella branscher och försäkrar dig om att fonden beaktar de globala riskerna som förknippas med miljön och det sociala ansvaret
 • Fonden gör det möjligt att nå en jämnare avkastningsutveckling då placeringarna fördelas på både aktie- och ränteplaceringar och lämpar sig således för moderata placerare.
 • OP-Hållbar Värld är ett enkelt och bekvämt sparobjekt för ansvarsfullt sparande.

Risken och den förväntade avkastningen går hand i hand. OP-Hållbar Värld går den gyllene medelvägen mellan risk och avkastning. De strikta etiska utgångspunkterna tillsammans med en noggrann bedömning av ansvarsfullheten erbjuder spararen sinnesfrid samtidigt som portföljförvaltningsexperterna ser till att riskerna som förknippas med aktiemarknaden hålls under kontroll.

Fonden lämpar sig för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om fyra år. Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Hållbar Värld utan kostnader.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Ägarkunderna kan köpa och sälja fonden utan kostnader. Fortlöpande sparande är möjligt för alla utan teckningsprovision. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Med negativa val avses att vissa sektorer eller funktioner utesluts som placeringsobjekt i fonden på det sätt som beskrivs nedan. Vi uppdaterar vid behov våra uteslutningskriterier i enlighet med hur omvärlden utvecklas. Vid positiva val granskas företagens verksamhetssätt ur ansvarsfullhetssynvinkel och bara de allra bästa företagen kan ingå i fonden.

NEGATIVA VAL

Produkter och tjänster som är skadliga för hälsan eller beroendeframkallande

Fonden placerar inte i produkter eller tjänster som är skadliga för hälsan eller beroendeframkallande. Till den här kategorin hör tillverkning av alkohol och tobak samt hasardspelsföretag. Bedömningarna grundar sig på den information som portföljförvaltaren har tillgång till.

Sociala och samhälleliga objekt

Fonden placerar inte heller i produkter och tjänster eller sådan verksamhet som ur social och samhälleliga synvinkel är skadliga eller kontroversiella. Till den här kategorin räknas tillverkning av andra vapen än idrotts- och jaktvapen, produktion av vuxenunderhållning och verksamhet som strider mot FN:s Global Compact såsom barnarbetskraft och korruption.

Miljön

Fonden placerar inte heller i kärnkraftsproducenter.

POSITIVA VAL

Vid positiva val kan företag som hör till branscher som återstår upptas i fonden endast om de vid granskningen av ansvarsfullheten hör till de bästa företagen i sin sektor.  Ansvarsfullheten består av tre helheter som är miljö, samhälle och god förvaltningssed. Vid valet av ansvarsfulla företag utnyttjar vi som en källa material som har sammanställts av MSCI och där företagens ansvarsfullhet värderas med hundratals mätare. Mätarna gäller t.ex. behandling av de anställda, arbetssäkerhet, anskaffningskedjans ansvarsfullhet, utsläpp av växthusgaser och föroreningar, vattenförbrukning, produkternas koldioxidavtryck, biodiversitet, styrelsens sammansättning och korruption.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Hållbar Värld är en blandfond som placerar sina tillgångar på den globala aktie- och räntemarknaden. I sin placeringsverksamhet tillämpar fonden viktningar och begränsningar som avviker från det normala. Fonden placerar inte i vissa produkter, tjänster eller funktioner som kan anses vara skadliga för hälsan eller beroendeframkallande. Placeringar i vissa sociala, samhälleliga eller miljömässiga funktioner, som kan anses vara skadliga, har begränsats. Vi uppdaterar vid behov våra uteslutningskriterier i enlighet med hur omvärlden utvecklas.

Företagens verksamhetssätt granskas också ur ansvarasfullhetssynvinkel. Fonden kan placera endast i sådana företag som hör till de bästa inom sin sektor då man beaktar den helhet som består av miljö, samhälle och god förvaltningssed.

Värdet av Fondens räntebundna placeringar av alla placeringar kan variera mellan 30 och 70 % och aktieplaceringarnas mellan 30 och 70 %. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränteriskerna.

Ränteplaceringarnas huvudvikt ligger i ränteinstrument emitterade av offentliga samfund och företag med god rating. Gränsen för god rating är BBB eller motsvarande. Fonden kan begränsat placera sina tillgångar också i ränteinstrument emitterade av emittenter med sämre rating eller ingen rating alls. Fondens ränteplaceringar placeras i huvudsak på räntemarknaderna i Europa och OECD-länderna i ränteinstrument som emitterats av offentliga samfund och företag.

Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att använda ett index som utgår från en analysmetod för miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. 

Uteslutning: Fonden utesluter från sina aktiva, direkta placeringar tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag som producerar värmekol, elbolag som använder värmekol, tobaksföretag samt företag som brutit mot internationella normer och som påverkning inte har haft resultat.  Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt är offentlig. Utöver de allmänna uteslutningsreglerna placerar fonden inte i bolag som huvudsakligen bedriver produktion av okonventionell olja eller naturgas, eller i alkohol, hasardspel, vapen, vuxenunderhållning och kärnkraft.

Utnyttjande av ESG-information vid analys av placeringsobjekt: Fonden utnyttjar best-in-class-metoden som utgår från ESG-betyg från en extern tjänsteleverantör. Till fonden väljs endast företag som hör till de bästa inom sin bransch i frågor som gäller ansvarsfullhet. 

Brott mot internationella normer: Fonderna genomlyses regelbundet med avseende på eventuella överträdelser av internationella normer, och om en överträdelse upptäcks, inleds en process för att påverka portföljbolaget. Målet är att företag som brutit mot normerna ska ändra sin verksamhet och börja iaktta de internationella normerna i sin verksamhet. Om påverkan inte leder till resultat kan bolaget avlägsnas från fondportföljen eller antecknas på listan över uteslutna placeringsobjekt.

Minimiandel hållbara investeringar: Fonden allokerar placeringar enligt nedanstående minimiantal i portföljbolag, vars affärsrörelse främjar ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) utan att orsaka skada för de övriga hållbarhetsfaktorerna eller målen. Hållbara investeringar fastställs med OP Kapitalförvaltnings analysmodell, som utnyttjar en extern tjänsteleverantörs SDG- och hållbarhetsdata. 

Bolagsstämmor: Fonden röstar genom en tjänsteleverantör i bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten.

Verksamhetsprinciper för bedömning av praxis för god styrning: Analys av portföljbolagets företagsstyrning är en viktig del av placeringsprocessen. Vi anser att efterlevnad av praxis för god styrning är en viktig grundpelare för företagets ekonomiska framgångar oavsett bransch. Vid bedömning av företagsstyrningen beaktas till exempel ändamålsenligheten av portföljbolagets förvaltningsstrukturer, portföljbolagets bemötande av personalen samt portföljbolagets praxis för ersättning och beskattning. Vid bedömningen av praxis för god styrning använder vi oss av en extern tjänsteleverantörs analys, samt en egen kvalitativ analys när extern information inte är tillgänglig. Vi genomlyser fonderna regelbundet med kriterierna för praxis för god styrning som har angivna minimigränser.

 

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Martti Saarinen, Jukka Ukkonen, Kristiina Vares-Wartiovaara, Jenni Hämäläinen
Jämförelseindex
Barclays Euro Aggregate: Corporate -Index 50 %, MSCI AC World Daily TR Net 50 %
Begynnelsedag
20.09.2016
ISIN
FI4000210539
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
190 Meur
Andelens värde (20.06.)
132,88 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (19.06)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Hållbar Värld A −1,54 % +0,74 % +3,31 % +8,12 % +2,96 % +4,06 %
Jämförelseindex +1,52 % +3,28 % +7,78 % +14,16 % +3,83 % +5,84 %

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Hållbar Värld A +15,95 % −1,60 % +15,59 % −10,70 % +10,18 % +3,93 %
Jämförelseindex +17,20 % +5,63 % +12,57 % −13,02 % +13,19 % +7,50 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Hållbar Värld A 5,40 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.

Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.