Varho

Specialplaceringsfonden OP-Alternative Portfolio

Alternativa placeringar i ett paket

Alternativa placeringsobjekt intresserar allt fler placerare

Placeringar i aktier och räntor har traditionellt hört till de populäraste placeringsobjekten. Numera finns det en tredje tillgångsklass som intresserar allt fler placerare: alternativa placeringsobjekt. Med dessa avses marknaderna som står utanför de traditionella marknaderna med noterade aktier och ränteinstrument, såsom fastigheter, infrastruktur, jord- och skogsbruk samt onoterade aktier.

Institutionella placerare har redan i flera år ökat de alternativa placeringarnas andel av portföljen. Numera är de den största tillgångsklassen i storplacerarnas portföljer. Orsaken till deras popularitet är dels den attraktiva förväntade avkastningen och det att avkastningen inte går hand i hand med utvecklingen på de traditionella marknaderna. Dessutom har den låga räntenivån under de senaste åren ökat placerarnas intresse för alternativa placeringar.

Alternativa placeringar erbjuder förväntad avkastning som väl konkurrerar med den som man uppnår på traditionella marknader. De är ett bra tillskott i portföljen då man eftersträvar avkastning på moderat risknivå. Eftersom portföljen omfattar både traditionella och alternativa placeringar, fluktuerar tillgångarnas totalvärde mindre än det annars skulle göra.

OP-Alternative Portfolio – alla alternativa tillgångsklasser i en fond

OP-Alternative Portfolio erbjuder långsiktiga placerare attraktiva placeringsobjekt. Fonden placerar exempelvis i fastigheter, infrastrukturprojekt, jord- och skogsbruksmark samt onoterade aktier. Ur dessa tillgångsklasser väljs till placerarens portfölj placeringsobjekt som erbjuder stabil avkastning och värdeökning. Sådana är till exempel: 

  • affärs- och bostadsfastigheter
  • solkraftverk och fiberoptiska nätverk
  • vingårdar och odlingsmark 

OP-Alternative Portfolio placerar sina medel i alla alternativa tillgångsklasser och placeringarna görs i noggrant valda internationella fonder. Fastigheter, infrastruktur och onoterade aktier hör till de största tillgångsklasserna i fonden. Fonden strävar efter att under normala marknadsförhållanden med moderat risk nå en hög avkastning som inte är beroende av de traditionella tillgångsklasserna.

Så här tecknar du fondandelar

Fondens teckningar och inlösen fastställs fyra gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12. Minimiteckningsbeloppet är 1 000 euro.

Placeringarna görs i fonder som till sin karaktär är icke-likvida och placeringshorisonten därmed lång. OP-Alternative Portfolio lämpar sig därför för placerare som tänker lösa sin placering ur fonden tidigast om 5 år.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
1,0 % 0,9 % 1,0 %

Om placeringstiden är kortare än 4 år, tas det vid inlösen ut en provision på 3 procent och för en placering som är kortare än 2 år tas det ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas 4 gånger per år och fondandelarna ger OP-bonus till privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken. Minimiteckningsbeloppet i fonden är 1000 euro.

Fondens avkastningsrelaterade provision är 20,00 % per år på det belopp med vilket Fonden överskrider referensavkastningen (3 mån. euribor + 5 %) utveckling. Ingen avkastningsrelaterad provision uppbärs om fondens värdeutveckling i relation till fondens index är negativ sedan grundandet av Fonden eller högst under de föregående fem (5) åren. Det kan uppstå avkastningsrelaterad provision även om fondandelens värde under granskningsperioden sjunker.

OP-Alternative Portfolio –erikoissijoitusrahaston esittely

https://youtu.be/S0lbvxBbnAs

Fondens teckningar och inlösen fastställs fyra gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12. Fondens värdeberäkning tar vanligen 45 dagar, varefter fastställda teckningar och inlösen syns i din portfölj.

När du gör en fondteckning fastställs teckningen den sista bankdagen i kvartalet före kl. 16. Teckningen genomförs till värdet på den sista bankdagen i kvartalet. Exempelvis om du gör en teckning 1.4, så fastställs den 30.6.

När du gör en fondinlösen den sista bankdagen i kvartalet före kl. 16, fastställs inlösen till värdet på den sista bankdagen följande kvartal. Exempelvis om du gör en inlösen 30.6 före kl. 16, så fastställs den 30.9.

OP-Alternative Portfolio är en specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar i alternativa tillgångsklasser. Medlen placeras bl.a. i realegendom såsom fastigheter, infrastrukturprojekt samt jord- och skogsbruksmark. Dessutom placerar fonden i kapitalinvesteringar, exempelvis private equity- och venture capital- fonder, samt alternativa ränteplaceringar såsom företagslån med eller utan säkerhet och olika hedgefondstrategier.

Fondens placeringsmål är att under normala marknadsförhållanden nå en hög avkastning som inte är beroende av de traditionella tillgångsklassernas avkastning men med moderat risk. Fondens placeringsobjekt väljs så att de i så stor utsträckning som möjligt innehåller olika alternativa placeringsstrategier.

Placeringsuniversumet är globalt och fondens placeringsobjekt kan noteras i olika valutor och fonden kan skydda sig mot valutarisken delvis eller helt. Målet är att hålla fondens kreditbelopp på en nivå som i genomsnitt motsvarar 0–50 % av fondens värde. 

Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, eftersom den kan placera i sådana objekt som inte är möjliga för fonder som verkar i enlighet med fonddirektivet.

Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

OP Kapitalförvaltning tar reda på externa aktiva kapitalförvaltares rutiner för ansvarsfulla placeringar innan placeringsbeslut tas och följer sedan upp dem regelbundet. Redogörelsen om ansvarsfulla placeringar omfattar synpunkter på policy och resurser för och uttalanden om ansvarsfulla placeringar samt verksamhetssätt, uteslutningar, ägarpåverkan och rapportering. Vi bedömer därefter nivån på de externa kapitalförvaltarnas ansvarsfulla placeringar på basis av redogörelsen. Vi har slagit fast minimikriterier som nya aktiva externa kapitalförvaltare måste uppfylla. De ovan nämnda principerna och verksamhetssätten gäller också fonder som är inriktade på externa kapitalförvaltares alternativa placeringar.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Petri Lehtola, Riku Karkkulainen
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
27.08.2020
ISIN
FI4000439971
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
493 Meur
Andelens värde (30.06.)
113,04 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (30.06)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Alternative Portfolio A - +0,60 % +2,41 % +4,97 % - -
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2017 2018 2019 2020 2021 Fr årets början
OP-Alternative Portfolio A - - - +3,83 % +6,31 % +2,41 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Alternative Portfolio A 1,71 % 2,24 -
Jämförelseindex - - -

Lämpar sig för stiftelser eftersom avkastningsandelen genererar årligt kassaflöde

Tillväxtandel som lämpar sig för institutionella placerare

Avkastningsandel som lämpar sig för institutionella placerare

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio.