Varho

Specialplaceringsfonden OP-Alternative Portfolio

Alternativa placeringar i ett paket

Alternativa placeringsobjekt intresserar allt fler placerare

Specialplaceringsfonden OP-Alternative Portfolio erbjuder långsiktiga placerare attraktiva alternative placeringsobjekt. Fonden placerar exempelvis onoterade aktier, i fastigheter, infrastrukturprojekt, jord- och skogsbruksmark samt hedge-fonder. Ur dessa tillgångsklasser väljs till placerarens portfölj placeringsobjekt som erbjuder stabil avkastning och värdeökning. OP-Alternative Portfolio placerar sina medel i alla alternativa tillgångsklasser och placeringarna görs i noggrant valda internationella fonder. Sådana är till exempel: 

  • affärs- och bostadsfastigheter
  • solkraftverk och fiberoptiska nätverk
  • vingårdar och odlingsmark 

Alternativa placeringar erbjuder förväntad avkastning som väl konkurrerar med den som man uppnår på traditionella marknader. De är ett bra tillskott i portföljen då man eftersträvar avkastning på moderat risknivå. Eftersom portföljen omfattar både traditionella och alternativa placeringar, fluktuerar tillgångarnas totalvärde mindre än det annars skulle göra.Fonden strävar efter att under normala marknadsförhållanden med moderat risk nå en hög avkastning som inte är beroende av de traditionella tillgångsklasserna.

OP-Alternative Portfolio – alla alternativa tillgångsklasser i en fond

Institutionella placerare har redan i flera år ökat de alternativa placeringarnas andel av portföljen. Numera är de den största tillgångsklassen i storplacerarnas portföljer. Orsaken till deras popularitet är dels den attraktiva förväntade avkastningen och det att avkastningen inte går hand i hand med utvecklingen på de traditionella marknaderna. 

Så här tecknar du fondandelar

Fondens teckningar och inlösen fastställs fyra gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12. Minimiteckningsbeloppet är 1 000 euro.

Placeringarna görs i fonder som till sin karaktär är icke-likvida och placeringshorisonten därmed lång. OP-Alternative Portfolio lämpar sig därför för placerare som tänker lösa sin placering ur fonden tidigast om 5 år.

Fondens köp- och säljorder utförs fyra gånger per år kvartalets sista vardag.

Det innebär att du kan lämna köp- och säljorder när som helst, men de genomförs 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12. Om dagen i fråga inte är en vardag, utförs ordern den föregående vardagen. Efter det tar fondens värdeberäkning vanligen 20 dagar, varefter utförda köp och försäljningar syns i din portfölj*.

Köp av andelar i en fond

Då du lämnar en köporder utförs den till värdet den sista vardagen samma kvartal. Om du till exempel lämnar en köporder 31.3 före klockan 16, utförs den 31.3.

Köporder Utförs
1 januari–31 mars 31 mars
1 april–30 juni 30 juni
1 juli–30 september 30 september
1 oktober–31 december 31 december

Försäljning av andelar i en fond

Då du lämnar en säljorder utförs den till värdet den sista vardagen följande kvartal. Om du till exempel lämnar en säljorder 31.3 före klockan 16, utförs den 30.6.

*Värdeberäkningen kan räcka längre om man blir tvungen att realisera fondens tillgångar för att betala inlösen. I fonden OP-Alternative Portfolio tar värdeberäkningen 45 dagar.

Säljorder Utförs
1 januari–31 mars 30 juni
1 april–30 juni 30 september
1 juli–30 september 31 december
1 oktober–31 december 31 mars
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
1,0 % 0,9 % 1,0 %

Om placeringstiden är kortare än 4 år, tas det vid inlösen ut en provision på 3 procent och för en placering som är kortare än 2 år tas det ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas 4 gånger per år och fondandelarna ger OP-bonus till privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken. Minimiteckningsbeloppet i fonden är 1000 euro.

Av Fonden uppbärs också en avkastningsrelaterad förvaltningsprovision som fastställs på följande sätt: Fondbolaget får högst tjugo (20) procent av det belopp med vilket Fonden överskrider utvecklingen av Referensavkastningen (= JPM Cash Index Euro Currency 3 Months - index + 5 %) under Fondens räkenskapsperiod.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Alternative Portfolio är en fond vars aktiva placeringsverksamhet har som mål att på sikt under alla marknadsförhållanden nå en så god avkastning som möjligt i relation till Fondens risker genom att placera tillgångarna i enlighet med Fondens stadgar. Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Fonden är en i lagen om AIF-fonder avsedd specialplaceringsfond, vilket betyder att den bland annat i sin placeringsverksamhet, kredittagning och öppettider för order kan avvika från normala placeringsfonder.

Fonden placerar sina tillgångar i huvudsak i alternativa placeringar. Sådana är till exempel realegendom såsom fastigheter, infrastruktur samt skog och odlingsmark, samt kapitalinvesteringar såsom onoterade aktier och lån med eller utan säkerhet till företag. Typiskt för dessa objekt är att de saknar en likvid sekundärmarknad och att placeringarna således är olikvida till sin natur. Fonden kan också placera i andra alternativa placeringsobjekt som oftast är likvida såsom hedgefonder. Fonden placerar i regel via andra fonder, men fonden kan också placera direkt i alternativa placeringsobjekt inom ramen för fondens stadgar. Dessutom placerar fonden en del av sina tillgångar i likvida ränteplaceringar.

Fondens mål är att under normala marknadsförhållanden nå en hög avkastning som inte är beroende av de traditionella tillgångsklassernas avkastning, men med moderat risk. Fondens placeringsobjekt väljs så att de i så stor utsträckning som möjligt innehåller olika alternativa placeringsstrategier. Placeringsuniversumet är globalt och fonden kan om den så vill skydda sig mot valutarisken delvis eller helt. Uppbyggnaden av fondens placeringsportfölj kan finansieras delvis med lån. I fonden kan man på samma sätt som i normal portföljförvaltning använda huvudsakligen standardiserade derivat i hanteringen av såväl aktie-, ränte- och valutarisken.

OP Kapitalförvaltning tar reda på externa aktiva kapitalförvaltares rutiner för ansvarsfulla placeringar innan placeringsbeslut tas och följer sedan upp dem regelbundet. Redogörelsen om ansvarsfulla placeringar omfattar synpunkter på policy och resurser för och uttalanden om ansvarsfulla placeringar samt verksamhetssätt, uteslutningar, ägarpåverkan och rapportering. Vi bedömer därefter nivån på de externa kapitalförvaltarnas ansvarsfulla placeringar på basis av redogörelsen. Vi har slagit fast minimikriterier som nya aktiva externa kapitalförvaltare måste uppfylla. De ovan nämnda principerna och verksamhetssätten gäller också fonder som är inriktade på externa kapitalförvaltares alternativa placeringar.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Petri Lehtola, Riku Karkkulainen
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
27.08.2020
ISIN
FI4000439971
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
599 Meur
Andelens värde (29.12.)
114,86 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (29.12)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Alternative Portfolio A - −0,10 % +1,24 % +1,83 % +3,42 % -
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Alternative Portfolio A - +3,83 % +6,31 % +2,19 % +1,83 % 0,00 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Alternative Portfolio A - - -
Jämförelseindex - - -

Lämpar sig för stiftelser eftersom avkastningsandelen genererar årligt kassaflöde

Tillväxtandel som lämpar sig för institutionella placerare

Avkastningsandel som lämpar sig för institutionella placerare

OP-Palvelukiinteistöt
OP-Servicefastigheter
OP-Servicefastigheter placerar i stor utsträckning i undervisnings-, social-,  motions- och hälsoväsendets fastigheter såsom vårdhem, daghem, skolor, allaktivitetsarenor och servicebostäder.
OP Vuokratuotto
OP-Hyresinkomst
Bostadsfonden äger hyresbostäder samt affärs- och kontorslokaler i Finland. Fonden bedriver också uthyrning av fondportföljens bostäder samt affärs- och kontorslokaler samt byggherreverksamhet.
OP-Skogsägare
Genom att placera i fonden OP-Skogsägare blir du delaktig i de möjligheter som skogen erbjuder med ett mindre belopp än vid traditionell direkthandel och får erfarna experter som tar hand om skogsbruksåtgärderna.
Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot
Andra fonder som placerar i realegendom
Genom specialplaceringsfonder som placerar i realegendom kan du placera i bostäder, fastigheter och skog enkelt och utan stort startkapital. Läs mer!

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.