Generationsväxling i företag

Generationsväxlingen i ett företag är ofta en process som sträcker sig över flera år. Det är lönt att läsa på omsorgsfullt om olika delområden såsom beskattning, bolagsrätt och arvsrätt.

Med generationsväxling i ett företag avses en situation där företaget byter ägare inom familjen eller den närmaste släkten. 

Generationsväxlingen skiljer sig från en normal avyttring, för vid en generationsväxling kan man på vissa villkor få olika skattelättnader. I en generationsväxling tillämpas också ofta lägre försäljningspriser och gåvor.

En felaktigt genomförd generationsväxling kan ha betydande negativa skattepåföljder, så det är inte likgiltigt hur ägarbytet genomförs.

Planeringen av en generationsväxling i ett företag är en omfattande helhet

Det viktigaste i en generationsväxling är att hitta en eller flera lämpliga personer som kan ta över verksamheten. Det lönar sig också att inleda planeringen av växlingen i god tid, flera år innan den egentliga växlingen ska ske. 

Då en eller flera lämpliga övertagare har hittats, kan man i planeringen övergå till mer konkreta ärenden, såsom: 

  • med vilka ägarandelar verksamheten fortsätter,
  • hur den eventuella tilläggsfinansieringen ska skötas,
  • vilka skattepåföljderna är, 
  • när man ska kommunicera externt om förändringen – till kunderna och andra intressentgrupper.

an kan lindra skattepåföljderna av ägarbytet med exempelvis en dividend eller en aktieemission, med förändringar av bolagsformen eller bolagsordningen, genom fördelning samt genom att köpa aktier. 

Skattereglerna som gäller generationsväxling är mycket snarlika vare sig företaget är ett aktiebolag eller ett personbolag (kommanditbolag eller öppet bolag). 

Generationsväxling i företag – rediga dokument och spelregler  

Det gäller att lägga ned stor omsorg på innehållet och villkoren i dokument som gäller generationsväxlingen. Utom köpebrevet eller gåvobrevet ska också bolagsordningen och bolagsavtalet ses över. 

I bolagsordningen kan man exempelvis avtala om inlösningsrätten till aktien eller trygga att ägandet till företaget stannar i familjekretsen, om man inte har ingått ett särskilt delägaravtal mellan delägarna. 

Det är bra att ha ett delägaravtal om det finns flera aktieägare i bolaget. Delägaravtalet är frivilligt och icke formbundet; avtalets innehåll och struktur beror alltså på bolagets och delägarnas behov. Med delägaravtalet tar man redan på förhand ställning till situationer där det i framtiden eventuellt kan uppstå tvister mellan delägarna.

I många fall lönar det sig att som en del av generationsväxlingen även uppdatera testamenten, intressebevakningsfullmakter och äktenskapsförord. 

Om en del av köpeskillingen för aktierna kvarstår som skuld, ska man i skuldebrevet notera mm. återbetalningsplanen, räntan, dröjsmålsräntan och en eventuell säkerhet för lånet.

Generationsväxling i företag – skatter

Skattebördan som en generationsväxling medför har lättats genom olika bestämmelser i lagarna om arvs- och gåvoskatt och inkomstskatt. Bestämmelserna ger skattefördelar åt såväl säljaren som företagarens som fortsätter verksamheten. 

På beskattningen inverkar överlåtelsesättet: överlåts egendomen till övertagaren med ett köp, ges den som gåva eller som arv. Om företaget övergår genom köp, spelar köpesummans storlek en viktig roll. 

Om man inter planerar och genomför generationsväxlingen i ett företag tillräckligt omsorgsfullt, kan man i värsta fall bli tvungen att betala skatt på aktiernas gängse värde, som ofta är betydligt högre än aktiestockens balansvärde. 

Man bör också tänka på att skattemyndigheten inte automatiskt beviljar lättnader på gåvo- eller arvsskatten eller tilläggstid för betalning av skatterna; man måste själv kräva sådana. Man ska kräva lättnader, då generationsväxlingen i företaget sker som gåva, arv eller affär av gåvokaraktär. Kraven ska framställas innan skattemyndigheten beslutar om beskattningen av gåvan eller arvet.

Om generationsväxlingen sker som arv eller gåva, kan man i anknytning till ansökan om lättnad också ansökas om förlängd betalningstid hos Skatteförvaltningen.

Beroende på situationen kan generationsväxlingen vara helt skattefri för den som fortsätter affärsverksamheten, alternativt kan personen påföras arvs-, gåvo- eller överlåtelseskatt.

Om man får aktierna som gåva eller arv, beviljar skattemyndigheten på begäran övertagaren av verksamheten en skattelättnad. Om aktierna däremot byter ägare genom försäljning, är det särskilt viktigt att man utreder aktiestockens gängse värde. Om priset som tillämpats är högst 75 procent, eller efter tillämpning av lättnader, högst 50 procent av aktiernas gängse värde, blir man tvungen att betala gåvoskatt på skillnaden mellan det gängse priset och köpesumman. 

I anknytning till generationsväxlingen ska man också reda ut eventuella skattepåföljder för såväl mervärdesbeskattningens som överlåtelsebeskattningens del. Överlåtelseskatt uppbärs på handel med aktier, och skatten är 1,6 procent av köpeskillingen för aktierna. Man behöver inte betala överlåtelseskatt på försäljningspriset på ett öppet bolag eller kommanditbolag.

Generationsväxlingen i ett företag kan också genomföras inom familjekretsen genom att skänka aktier i företaget till den som tar över. Då aktierna skänks, behöver överlåtaren inte betala skatt på överlåtelsen.

För försäljningssituationer finns det en särskild bestämmelse om generationsväxlingar som då den tillämpas innebär att överlåtelsevinsten på aktier är skattefri för överlåtaren.

Förutsättningarna för skattefrihet är:

  • säljaren säljer en andel om minst 10 % av aktierna i ett aktiebolag eller andelarna i ett personbolag och
  • säljaren har ägt dessa aktier eller andelar i minst 10 år och
  • köparen är antingen för sig eller tillsammans med sin make/maka barn (även adoptivbarn eller fosterbarn), bröstarvinge, syster, bror, halvsyster eller halvbror till säljaren. 

Skattefriheten gäller inte försäljning av ett företag som verkat i firmaform. Då en firmaföretagare säljer sitt företag, bokförs försäljningen som en normal affärstransaktion, vars vinst beskattas på samma sätt som företagets vinst normalt beskattas. 

Generationsväxling i företag – kom ihåg karensen

Då man utnyttjar olika lättnader, är det skäl att minnas att de medför en karenstid på fem år: Om den som tar över har fått företaget som arv eller gåva och överlåter det innan 5 år har gått sedan beskattningen verkställdes, måste han eller hon betala skattelättnaden i efterskott jämte en skattehöjning på 20 procent. En frivillig likvidation av ett aktiebolag likställs med försäljning. 

Om egendomen övergår som arv, går man inte miste om lättnaden. Företagsarrangemang som fusion, delning eller aktiebyte orsakar inte heller sanktioner. 

Generationsväxling i företag – kom ihåg de andra arvingarna

Om företagaren som överlåter företagsverksamheten har flera barn, är det skäl att planera generationsväxlingen i företaget så, att även de andra arvingarnas situation beaktas. Varje bröstarvinge har rätt till minst sin laglott. Resten av egendomen kan företagaren fritt testamentera exempelvis till ett barn som tar över företagets verksamhet. 

Om företagaren som överlåtit företagsverksamheten redan under sin levnadstid har skänkt aktierna i bolaget till en arvinge, har de andra arvingarna rätt att kräva komplettering av sin laglott. Den som tar över företagsverksamheten måste alltså betala ersättning till sina syskon för aktierna som han eller hon har fått som gåva. 

Om generationsväxlingen inte genomförs medan överlåtaren lever, ärver samtliga arvingar aktierna i företaget, och vid arvskiftet har varje arvinge rätt till en andel av företagets aktier som motsvarar hans eller hennes andel av arvet. 

Vid arvskiftet kan de därför uppstå situationer i vilka en arvinge som tar över verksamheten inte får en andel på minst 10 procent av företagets aktiestock. Därvid kan man inte få lättnad på arvsskatten eller uppskov med betalningen av skatten. 

Vid arvskiftet kan man ändå komma överens om att den som tar över företagsverksamheten får minst 10 procent av aktiernas i företaget, men detta förutsätter medgivande av samtliga delägare i dödsboet. Man kan jämna ut detta genom att i stället testamentera annan egendom till de övriga arvingarna.  

Utöver barnens andelar av arvet måste man också beakta änkans giftorätt, om det inte finns något äktenskapsförord. Den änka/änkling som har varit mindre förmögen har rätt till utjämning. Därvid kan en del av aktierna i företaget också komma i den efterlevande makans ägo som utjämning.

Man kan avvika från likställdhetsprincipen med ett testamente. Med ett testamente kan man exempelvis bestämma att den som tar över företagsverksamheten får en sådan mängd aktier, att man kan få lättnader från arvsskatten.

Genom testamente kan man också ge den som tar över företagsverksamheten bestämmanderätt över aktiestocken i företaget, vilket i många fall möjliggör en effektivare skötsel av företagets verksamhet. 

En viktig uppgift som testamentet också har är att utesluta arvingarnas makars rätt till den egendom som ärvs.

Generationsväxling i företag – omsorgsfull planering är nyckeln till allt

En dåligt planerad generationsväxling kan orsaka tvister i familjen och mellan släktingar, utgöra en onödig ekonomisk belastning för både de tidigare och de nya ägarna, och i värsta fall förstöra hela företagsverksamheten. 

Generationsväxlingen är ofta en process som sträcker sig över flera år. För frågor inom dess olika delområden såsom beskattning, bolagsrätt och arvsrätt finns det ett stort antal experter, vars yrkeskunskap det lönar sig att utnyttja. Då kan växlingen skötas smidigt och också så förmånligt som möjligt.