Bolagsstämmor

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen på en dag som styrelsen bestämmer inom sex månader från räkenskapsperiodens slut. Vid stämman behandlas de ärenden som enligt bolagsordningen hör till den ordinarie bolagsstämman samt eventuella andra ärenden som nämnts separat i stämmokallelsen.

I enlighet med OP Företagsbankens bolagsordning ska vid ordinarie bolagsstämma framläggas

 • bokslutet, verksamhetsberättelsen;

beslutas om

 • fastställande av bokslutet
 • disposition av den vinst som balansräkningen utvisar
 • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • antalet styrelseledamöter och deras arvoden

väljas

 • styrelseledamöterna och revisor;

och behandlas

 • övriga ärenden som nämnts i kallelsen.

Bolagsstämman 2018

OP Företagsbanken Abp:s enda aktieägare OP Andelslag behandlade med ett skriftligt aktieägarbeslut 19.3.2018 de ärenden som ankommer på bolagsstämman och fastställde bokslutet för 2017, beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt att i utdelning betala 0,66 euro per aktie samt valde bolagets styrelseledamöter och revisor.

Bolagets enda aktieägare OP Andelslag fattade dessutom följande aktieägarbeslut om ärenden som ankommer på bolagsstämman:

 • 2.7.2018: Bolagets styrelse kompletterades genom att till styrelseledamot välja Tiia Tuovinen.

 • 17.10.2018: Bestämmelsen om styrelsen i bolagsordningen ändrades i fråga om antalet styrelseledamöter.

 • 29.10.2018: Till styrelseledamot valdes Vesa Aho i stället för Harri Luhtala från och med 1.11.2018 samt som ny ledamot Jarmo Viitanen från och med 1.11.2018.

 • 19.11.2018: Ett beslut fattades om en donation på 100 000 euro till Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy.

 • 4.12.2018: Ett beslut fattades om en konstdonation till OP Gruppens Konststiftelse.

Bolagsstämman 2017

OP Företagsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämman 21.3.2017 fastställde bokslutet för 2016, beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt att i utdelning betala 0,63 euro per aktie samt välja bolagets styrelseledamöter och revisor.

Bolagsstämmorna 2016

OP Företagsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämman 15.3.2016 fastställde bokslutet för 2015, beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt att i utdelning betala 0,48 euro per aktie.

Dessutom beslöt bolagsstämman att ändra 1 § i bolagsordningen enligt följande: Bolagets firma är OP Yrityspankki Oyj på finska, OP Företagsbanken Abp på svenska och OP Corporate Bank plc på engelska. Bolagets hemort är Helsingfors. Ändringen av bolagsordningen infördes i handelsregistret 4.4.2016.

Den extra bolagsstämman 14.12.2016 beslöt att OP Företagsbanken 2016 ger en penningdonation på 200 000 euro till Helsingfors universitet och en penningdonation på 200 000 euro till Aalto-universitetet.

Bolagsstämman 2015

OP Företagsbanken Abp:s bolagsstämma 19.3.2015 fastställde bokslutet för 2014, beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt att i utdelning betala 0,43 euro per aktie.

OP Företagsbanken Abp:s bolagsstämma 22.10.2015 godkände en delningsplan, enligt vilken en del av OP Företagsbanken Abp:s tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande skulle övergå till bolaget OP Omistus 1 som bildas vid den partiella delningen. Verkställandet av fusionen infördes i handelsregistret 30.12.2015.