Vad ersätter reseförsäkringen?

Den mest omfattande reseförsäkringen ersätter olika skador på såväl passagerare som resgods. Läs mer om våra exempel på ersättningssituationer gällande reseförsäkringen och se vad reseförsäkringen ersätter och vilka reseskador som blir på ditt ansvar.

Så här ersätter reseförsäkringen

Nedan hittar du fiktiva exempel på ersättningssituationer gällande reseförsäkringen. Vi beskriver ersättningssituationen och berättar om reseförsäkringen i princip ersätter den skada som inträffat. Det är skäl att notera att alla skadesituationer handläggs fall för fall, varvid ersättningen av en skada kan variera beroende på typ av skadesituation.

 

Ersätter reseförsäkringen? Insjuknande på resmålet

Peter har på vintern rest på en två veckor lång strandsemester till Thailand tillsammans med sin familj. Den första veckan förlöper i trivsam semesterstämning, men i början av den andra veckan börjar Peter få konstiga symptom. Han får feber och mår illa och uppsöker därför en lokal läkare. På grund av att symptomen tilltar under dagen blir han tvungen att tillbringa natten under medicinering och uppföljning på ett lokalt sjukhus. Tack vare den vård som Peter får avtar symptomen och han kan fortsätta semestern. Läkaren ordinerar ett läkemedel åt Peter för att undvika fortsatta symptom. 

Avgörande: I Peters reseförsäkring ingår en omfattande resenärförsäkring, varvid läkarundersökning, sjukhusvård och de läkemedel som läkaren ordinerar Peter ersätts ur vårdskyddet i resenärförsäkringen.

Bra att veta

Ur vårdskydd för resenärer ersätts även till exempel laboratorie-, titthåls- och magnetundersökningar samt kostnader för datortomografi. Ur vårdskyddet för resenärförsäkringen ersätts även vårddagsavgifter på sjukhus och kostnader för läkemedelspreparat och sårförband som säljs på apotek.

 

Ersätter reseförsäkringen? En bärbar dator som gått sönder under en resa

Christina är på en vårlig ryggsäcksresa i Centraleuropa. Det är fråga om en aktiv semester som baserar på spontan inkvartering och Christina reser i första hand med tåg. I ryggsäcken har hon med sig sin bärbara dator för att boka inkvarteringar och göra tågresorna trivsammare. På en av tågresorna blir tåget tvunget att tvärbromsa och Christinas bärbara dator glider ur famnen ner på golvet. När datorn faller i golvet slår den öppna skärmen mot ett fäste av metall i tågsätet. Det uppstår en spricka i datorskärmen och bilden blir suddig. Enligt Christinas uppskattning är den bärbara datorn i praktiken oanvändbar.

Avgörande: Christina har som skydd för resan valt en reseförsäkring i vilken även ingår skydd för resgods, det vill säga en resgodsförsäkring. Skadan på den bärbara datorn ersätts ur resgodsförsäkringen. 

Bra att veta

Skador på resgods ersätts högst upp till det försäkringsbelopp som du har valt för resgodsförsäkringen. När skador på resgods ersätts beaktas alltid åldersavdraget på egendomen. Åldersavdraget på datateknikutrustning och kringutrustning är 25 % per antalet fulla kalenderår som följer på ibruktagningsåret. När ersättning betalas beaktas även den självrisk som du har valt för försäkringen, vilken i bästa fall är noll euro i fråga om resgodsförsäkringen. 

 

Ersätter reseförsäkringen? Försening i samband med resa

Erik och Anna är på väg på en stadsresa till London. Den efterlängtade resan börjar med bussresan till flygplatsen. Resan får emellertid ett plötsligt slut när den allmänna buss som Erik och Anna anlitat råkar ut för en trafikolycka. Erik och Anna kommer till sist fram till flygplatsen, men de missar Londonflyget. De registrerar sig för följande flyg, som emellertid avgår först morgonen därpå.

Avgörande: Parets fortlöpande reseförsäkringar innehåller ett skydd för resenären, dvs. en resenärförsäkring. Ur skyddet vid försening från resa i resenärförsäkringen ersätts extra kostnader för inkvartering på ett hotell på flygplatsen. Ur skyddet vid försening från resa ersätts den andelen av priset på de resdagar du förlorat på grund av försening av resans pris. 
 

Bra att veta

 
Kostnader som ersätts ur skyddet vid försening är 
 
skäliga och nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader för att du ska kunna fortsätta resan till resmålet eller återvända till resans slutmål i Finland i enlighet med den ursprungliga resplanen
 
dina på förhand separat betalda resetjänster på resmålet som blivit helt outnyttjade.
 
den andelen av priset på de resdagar du förlorat på grund av försening av resans pris eller hela resans pris, om du på grund av förseningen inte kan delta i resan. Du ska ha en på förhand köpt resebiljett till det fordon, som du försenat dig från. 
 
Skyddet vid försening från resa i resenärförsäkringen ersätter inte om orsaken till förseningen är strejk eller konkurs, eller om förseningen har berott på egen oaktsamhet, till exempel av att du har försovit dig eller att du inlett avfärden alltför sent. 

 

Ersätter reseförsäkringen? Resgodset kommer inte fram till resmålet

Elsa har rest på badsemester till Sydeuropa för att njuta av solen. När hon landat på den lokala flygplatsen och väntar på resgodset går det så småningom upp för henne att väskorna inte kommit till samma adress. Hon tar reda på resgodsets öde tillsammans med flygbolaget, och det visar sig att bagaget hamnat på fel flyg. Elsa kommer överens med flygbolaget om att väskorna levereras till henne och om eventuella ersättningar som flygbolaget betalar, men blir tvungen att klara sig på resmålet i 2 dagar utan sitt bagage.

Avgörande: I Elsas reseförsäkring ingår skydd för resgods, dvs. en resgodsförsäkring. Ur resgodsförsäkringen ersätts kostnader för inköp av nödvändighetsartiklar 100 euro per dygn, dvs. totalt högst 200 euro för två dygn.

Bra att veta

Resgodsförsäkringen ersätter då det dröjer mer än 2 timmar innan resgodset kommer fram till resmålet på utresan. Ur försäkringen ersätts kostnader för inköp av nödvändighetsartiklar 100 euro per dygn, högst 400 euro per försäkrad. 

 

Ersätter reseförsäkringen? Passet blir stulet under resan

Tua är på sin traditionella semestertur i Nordeuropa tillsammans med sina vänner. De första dagarna av resan löper utan problem eller missöden, men på den tredje dagen under en busstur blir Tua bestulen på passet och 50 euro i lokala kontanter ur plånboken i ryggsäcken. När situationen utreds går det upp för sällskapet att det har skett ett brott – passet och plånboken har blivit stulna. Tua gör en polisanmälan hos den lokala myndigheten.  

Avgörande: Till sin reseförsäkring har Tua också valt ett skydd för resgodset. Ur resgodsförsäkringen ersätts rese-, inkvarterings- och telefonkostnader till följd av stöld av passet totalt upp till högst 200 euro. Resgodsförsäkringen ersätter även pengar som stulits. 

Bra att veta

Ur resgodsförsäkringen ersätts som kostnader för anskaffning av nya handlingar totalt högst 200 euro, när pass, visum eller resebiljetter blir stulna under resan. Pengar och värdepapper ersätts upp till 100 euro då du bär dem med dig och upp till 500 euro då de förvaras i ett låst förvaringsfack. 

 

Vad ersätter reseförsäkringen inte?

Pohjola Reseförsäkring är ett utmärkt skydd för resenären och resgodset, men under en resa kan det också inträffa skador som reseförsäkringen inte ersätter. Nedan ser du exempel på skador som reseförsäkringen inte ersätter.

Reseförsäkringen ersätter inte till exempel om

  • det är fråga om graviditet, förlossning, abort eller barnlöshet, eller sjukdomar eller komplikationer i samband med dessa.
  • en sjukdom som brutit ut under en resa eller ett olycksfall som inträffat under en resa har förorsakats av användning av rusmedel.
  • resan annulleras på grund av flygrädsla.
  • resan annulleras på grund av användning av rusmedel eller annan narkotika.
  • försening i samband med resa beror på egen oaktsamhet. 
  • orsaken till förseningen eller väntan i samband med resa är en strejk eller konkurs.
  • resgodset slits, repas eller skadas. 
  • värdeföremål stjäls ur till exempel bil, tält eller båt. 
  • ett sportredskap går sönder när du använder det. 

I produktguiden och försäkringsvillkoren för reseförsäkringen hittar du närmare uppgifter om reseskador som Pohjola Reseförsäkring inte ersätter.

Produktinformationen på denna sida gäller reseförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen reseförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi:

Mina försäkringar