Hemförsäkringens ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring

I Pohjola Hemförsäkring ingår alltid en ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, om inte annat överenskommits i samband med tecknandet av försäkringen. Läs mer om ansvars- och rättsskyddsförsäkringen som du fått i samband med att du tecknat hemförsäkring på denna sida.

Hemförsäkringens ansvarsförsäkring – försäkring i händelse av en skada som du orsakat oavsiktligt

Hemförsäkringens ansvarsförsäkring ersätter när du som försäkringstagare eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som du oavsiktligt orsakar en skada för andra personer eller deras egendom. Ansvarsförsäkringens självrisk är 150 euro och försäkringsbeloppet 170 000 euro. 

För att få ersättning från ansvarsförsäkringen krävs att du enligt lagen är ersättningsskyldig för skadan och att du inte har orsakat skadan avsiktligt eller till följd av grov vårdslöshet. Ansvarsförsäkringen ersätter dock skador som ditt barn som inte fyllt 12 år orsakat, även om barnet skulle ha orsakat skadan avsiktligt. 

Ersättning kan sökas ur ansvarsförsäkringen, t.ex. om

du tappar ett värdefullt glasföremål i en affär och glasföremålet skadas. 

du när du besöker en vän av misstag välter ett dyrt hemmabiosystem.

ditt barn repar grannens parkerade bil med sin cykel.

ditt barn vid besök hos grannen tappar grannens dator. 

en förbipasserande halkar på trottoaren utanför ditt försäkrade bostadshus, vilket orsakar honom eller henne sjukvårdskostnader.

din hund biter en förbipasserande och orsakar honom eller henne läkarkostnader. 

   

Ansvarsförsäkringen ersätter inte exempelvis om

skadan har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

skadan orsakas försäkringstagaren eller försäkringstagarens familjemedlem.

skadan orsakas ett föremål eller fordon som du eller din familjemedlem lånat.

skadan orsakats med ett motorfordon i trafiken, en registrerad vattenfarkost eller med en över 5,5 m lång segelbåt.

 

Hemförsäkringens ansvarsförsäkringen i ett nötskal

Om du inte kommer överens om annat när du tecknar hemförsäkringen, ingår ansvarsförsäkringen automatiskt i Pohjola Hemförsäkring.

Ansvarsförsäkringen utgör ett skydd i händelse av en skada som du oavsiktligt orsakat en annan person eller personens egendom.

Ansvarsförsäkringens självrisk är 150 euro och försäkringsbeloppet 170 000 euro.

Som försäkringstagare täcker ansvarsförsäkringen också skador som oavsiktligt orsakats av personer som stadigvarande bor i samma hushåll som du.

Ansvarsförsäkringen ersätter inte om skadan har orsakats avsiktligt eller till följd av grov oaktsamhet. Om skadan orsakas av ett barn som inte fyllt 12 år, täcker ansvarsförsäkringen också skador som orsakats med avsikt.

 

Hemförsäkringens rättsskyddsförsäkring – försäkring i händelse av kostnader för juridisk hjälp

Hemförsäkringens rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader som uppkommer när du anlitar juridisk hjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål som har samband med ditt privatliv. Rättsskyddsförsäkringens självrisk är 15 % av rättegångskostnaderna, dock minst 200 euro. Försäkringsbeloppet i rättsskyddsförsäkringen är 14 000 euro. Det är skäl att observera att före en rättegångsförhandling och i mål som avgörs utan rättegång, kan högst 50 % av försäkringsbeloppet för rättsskyddsförsäkringen användas. 

Som ett försäkringsfall i rättsskyddsförsäkringen räknas en tvist som uppkommit eller ett åtal som väckts under försäkringens giltighetstid. Om rättsskyddsförsäkringen då har varit i kraft mindre än 2 år, ska också grunden till tvisten eller åtalet ha uppkommit under försäkringens giltighetstid. Det är viktigt att säkerställa att rättsskyddsförsäkringen alltid fortsätter utan avbrott i samband med ändringar i din hemförsäkring eller byte av försäkringsbolag. 

Ersättning kan sökas ur rättsskyddsförsäkringen exempelvis i följande tvister och brottmål:

tvister som gäller bostadsköp

tvister som gäller en renovering av den egna bostaden eller sommarstugan

ärenden som gäller ägande av fastighet, t.ex. gränstvister och inlösningstvister om landhöjningsmark

om du är målsägande i ett brottmål (t.ex. misshandel, integritetsfrågor, ärekränkning, stöld).

Ur rättsskyddsförsäkringen ersätts inte kostnader t.ex. i ett ärende

som gäller skilsmässa, förmögenhetstvister eller andra krav som gäller skilsmässa, upphörande av samlevnad eller parförhållande eller av äktenskapsliknande samlevnad

som hänför sig till vård, underhåll, umgängesrätt eller boende när det gäller barn

där åklagaren yrkar på straff för dig eller för någon av dina familjemedlemmar

som gäller närings- eller förvärvsverksamhet, arbete eller tjänst eller en huvud- eller bisyssla för förvärvande av inkomst, även om denna skulle vara ringa. 

där det är fråga om en annan fastighet, byggnad eller lägenhet än din stadigvarande bostad eller fritidsbostad. Begränsningen tillämpas inte på en placeringsbostad, om du och dina familjemedlemmar har totalt högst en placeringsbostad.

 

Hemförsäkringens rättsskyddsförsäkringen i ett nötskal

Om du inte kommer överens om annat när du tecknar hemförsäkringen, ingår rättsskyddsförsäkringen automatiskt i Pohjola Hemförsäkring.

Rättsskyddsförsäkringen utgör skydd i händelse av advokat- och rättegångskostnader.

Självrisken i rättsskyddsförsäkringen är 15 % av kostnaderna (minst 200 euro) och försäkringsbeloppet är 14 000 euro.

Som försäkringstagare täcker rättsskyddsförsäkringen också de personer som stadigvarande bor i samma hushåll som du.

Premien för hemförsäkringens ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkringen och rättsskyddsförsäkringen ingår automatiskt i Pohjola Hemförsäkring. Genom att räkna ut premien för hemförsäkringen i tjänsten op.fi får du fram premien för försäkringarna. Välj boendeform, läs mer om Pohjola Hemförsäkring och räkna ut premien behändigt på nätet.

    

 

Produktinformationen på denna sida gäller Mitthem-hemförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen hemförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi

Mina försäkringar