Spar- och placeringsordlista

Vad är aktiesparkonto och värdeandelskonto för något? Vad betyder spridning? Hur insatt är du i aktier och utdelning? I spar- och placeringsordlistan hittar du förklaringar till de viktigaste termerna.

Basordlista

 

Spridning innebär att du minskar risken i dina placeringar genom att placera i flera objekt. Det är ett bra sätt att gardera sig mot marknadsfluktuationer. Idén med spridningen är att de bästa och de sämsta resultaten av de olika placeringarna fås vid olika tidpunkter, varmed goda resultat kan uppväga sämre resultat. Placeringarna kan spridas på olika placeringsobjekt, branscher, geografiska områden och tider.

Regelbunden aktieplacering och månadssparande i en fond eller en ETF är bra sätt att sprida placeringarna tidsmässigt.

Läs mer om månadssparande

Se också våra aktuella placeringstips för olika placeringsobjekt

Ränta på ränta-effekten innebär att det växer ränta också på avkastningen på besparingar och placeringar och inte bara på det placerade kapitalet. Den största nyttan av ränta på ränta-effekten drar du genom att börja spara och placera så tidigt som möjligt.

Om du till exempel sparar 100 euro i månaden på ett konto som har en avkastning på 0 %, ökar dina besparingar på 20 år till 24 000 €.

Om du sparar 100 euro i månaden i till exempel en fond som har en avkastning på 7 %, kan dina besparingar på 20 år öka till över 51 000 euro tack vare ränta på ränta-effekten.

Månadssparande, det vill säga regelbundet sparande, är ett enkelt och lukrativt sätt att öka dina besparingar. Du kan börja månadsspara med till exempel 10 euro i månaden, men med ett större sparbelopp ökar betydelsen av sparandet ännu mer. 

När du månadssparar automatiskt i en fond är sparandet enkelt och dina besparingar har en god spridning, då fonden sprider också små belopp på olika objekt. Genom att månadsspara får du också en tidsmässig spridning.

Det går enkelt och snabbt att börja månadsspara i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. Du kan när som helst göra ändringar eller hålla en paus i månadssparandet eller avsluta det.

Läs mer om hur du börjar månadsspara

Risk innebär att placeringarnas värde kan öka eller minska, och hela eller delar av det placerade kapitalet kan gå förlorat. Den förväntade avkastningen kan också utebli. Placering är alltid förknippat med risker.

Risken och den förväntade avkastningen går hand i hand. Ju större risk, desto större kan den eventuella avkastningen vara. När man väljer placeringsobjekt lönar det sig att tänka på sin risktålighet.

Placeringskorg är ett fondanknutet placeringsobjekt, vars avkastning baserar sig på värdeförändringen hos placeringsobjekten i placeringskorgen. Placeringskorgar passar placerare som inte själva vill välja mellan olika placeringsobjekt eller grubbla över spridningen av besparingarna i olika marknadslägen. 

Placeringsplan eller sparplan är en övergripande plan för hur du ska placera din egendom. Det lönar sig att göra upp en placeringsplan innan du börjar spara och placera, då det gör det lättare för dig att systematiskt öka din förmögenhet. En skriftlig placeringsplan är lättare att följa. I planen lönar det sig att ta hänsyn till:

  • Din placerarprofil
  • Placeringsmålen
  • Risktåligheten
  • Placeringstiden
  • Budgeten
  • Allokeringen, det vill säga fördelningen av tillgångar mellan olika tillgångsslag såsom fonder och aktier
  • Kostnaderna för sparande och placering
  • Valet av placeringsobjekt
  • Resurserna, det vill säga hur mycket tid du kan lägga på att placera

Fonder och fondsparande

 

Faktablad  för investerare är ett förenklat tvåsidigt prospekt som krävs för alla fonder inom EU-området. I prospektet hittar du alla väsentliga fakta om fonden,  såsom i vilka objekt fonden placerar, fondens särdrag, provisioner som debiteras, tidigare avkastning och risknivå.
Prospekten med Faktablad för investerare hittar du på fondernas egna sidor.

Se våra fonder

Specialplaceringsfond är en placeringsfond som kan avvika från placeringsbegränsningarna i lagen om placeringsfonder. En specialplaceringsfond kan till exempel placera i endast några objekt, medan en vanlig fond måste placera i minst 16 olika objekt. 

Via oss kan du placera i följande specialplaceringsfonder: 

OP-EMD Local Currency

OP-Hyresinkomst

OP-Skogsägare

OP-Servicefastigheter

OP-Alternative Portfolio

R2 Crystal

OP-Private Räntestrategi

OP-Private Strategi 25

OP-Private Strategi 50

OP-Private Strategi 75

OP-Private Aktiestrategi

Förvaltningsprovision är en kostnad som årligen betalas till det bolag som förvaltar fonden. Förvaltningsprovisionen varierar från fond till fond. På den inverkar bland annat vilken marknad fonden placerar i och hur mycket arbete portföljförvaltningen och marknadsanalysen kräver.

Förvaltningsprovisionen anges i procent per år. Provisionen beräknas dagligen på fondens totala värde. 

Se fondtariffen


Indexfond är en fond som följer ett index. Indexfonden placerar i olika aktier i samma proportion som deras vikt är i jämförelseindexet. 
Indexfonderna är passiva fonder, och därför är förvaltningskostnaderna vanligtvis lägre än för fonder som förvaltas aktivt. Indexfonderna är därmed ett mycket kostnadseffektivt sätt att placera i fonder. 

Läs mer om indexfonder

Se våra indexfonder

Räntefond är en fond som placerar i ränteprodukter. Räntefondernas kapital placeras i olika obligationslån, och därmed är de ett bra alternativ till direkta ränteplaceringar. I räntefonder kan du placera också med små belopp, till exempel med 10 euro. Genom att placera i en räntefond får du också med små belopp flera placeringsobjekt, varmed den förväntade avkastningen på placeringarna förbättras genom en god spridning. Ränteplaceringarna ger ofta god avkastning när aktiekurserna sjunker och tvärtom. 

I vårt utbud finns fonder som placerar i korta och långa räntor och fonder som placerar på räntemarknader i tillväxtländer.

Se alla våra räntefonder

Läs mer om korträntefonder

 

Inlösen, det vill säga försäljning, av fondandelar. Det är i regel möjligt att sälja fondandelar i OP-mobilen och tjänsten op.fi alla vardagar. Inlösen av fondandelar kan dock begränsas med villkor, till exempel så att fondandelar kan lösas in endast vissa dagar. Det här är typiskt till exempel för specialplaceringsfonder som placerar i skog eller bostäder, varmed det tar längre tid att omvandla tillgångarna till pengar igen än vid försäljning av börsaktier. 

Ofta ansluter det sig kostnader till fondinlösen. De här kostnaderna kallas inlösenprovision. 

Inlösenprovision är den provision som fondbolaget tar ut för försäljningen av fondandelar. Inlösenprovision tas inte ut för alla fonder.

Du kan kontrollera inlösenprovisionerna i fondtariffen

Teckning, det vill säga köp, av fondandelar.
Teckningsprovision är den provision som fondbolaget tar ut för köpet av fondandelar. Teckningsprovision tas inte ut för alla fonder.

Aktiefond är en fond som placerar kapitalet huvudsakligen i aktier. Aktiefonderna lämpar sig bra för långsiktig placering som ett alternativ till direkta aktieplaceringar eller vid sidan av dem. Aktiefonden placerar i flera olika objekt, varmed riskerna i anslutning till placeringen minskar.

Se våra aktiefonder

Fondbolag är ett bolag som förvaltar en placeringsfond. Fondbolaget samlar in medel från privatpersoner och sammanslutningar och placerar dem i finansiella instrument som bildar en placeringsfond. Medlen i placeringsfonderna ägs inte av fondbolaget, utan av dem som placerat i fonderna. Fondbolagsverksamhet kräver verksamhetstillstånd, som beviljas av Finansinspektionen. Finansinspektionen övervakar också fondbolagens verksamhet.

OP:s fonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.

Läs OP-Fondbolagets årsredovisningar

Placeringsfond, dvs. en fond, är en värdepappersportfölj som består av sinsemellan lika stora fondandelar. Du blir delaktig i fonden genom att köpa, det vill säga teckna, en fondandel. Du kan också månadsspara regelbundet i fonder. 

OP:s placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget, som samlar de medel som kunderna placerat och placerar dem i flera olika objekt såsom aktier, råvaror och räntor. Objekten bildar tillsammans en placeringsfond. Placeringsfonderna förvaltas av våra yrkeskunniga portföljförvaltare

Se våra fonder

Läs mer om månadssparande

Jämförelseindex är ett index med vilket till exempel en fonds avkastning jämförs. En stor del av våra fonder har ett jämförelseindex. Jämförelseindexet hittar du i fondens prospekt med basfakta. I aktivt förvaltade fonder strävar man vanligtvis efter att överträffa jämförelseindexet och i passivt förvaltade fonder att nå en avkastning som motsvarar jämförelseindexet.

Jämförelseindexet kan vara till exempel indexet OMX Helsingfors Cap.

Se alla våra fonder

Blandfond är en fond som placerar i aktier och ränteplaceringar såsom obligationslån. Aktiernas och ränteplaceringarnas vikt kan ändras enligt marknadsläget. Med hjälp av blandfonder sprider du enkelt dina placeringar på aktie- och räntemarknaden.

Se våra blandfonder

Aktier och aktieplacering

 

Värdeandelskonto är ett konto som är avsett för hanteringen av elektroniska värdepapper. På kontot förvaras olika slags elektroniska värdepapper såsom aktier, obligationer, indexandelar dvs. börsnoterade fonder, optioner, warranter eller teckningsrätter. Värdepappren på värdeandelskontot kallas värdeandelar. För värdeandelskontot utses också ett penningkonto via vilket värdeandelskontots penningtrafik sköts.

Läs mer om värdeandelskontot

ETF kommer från engelskans Exchange Traded Fund, det vill säga börshandlad fond. ETF:er kan också kallas ETF-fonder. ETF-fonderna är mycket lika vanliga fonder. De avviker från vanliga fonder i det att de är börsnoterade och kan handlas på samma sätt som aktier. 

ETF:erna strävar i regel efter att följa värdeutvecklingen hos ett index, dvs. deras portföljförvaltning är vanligtvis passiv. Därför är de ett mycket kostnadseffektivt sätt att placera. Med hjälp av ETF:er kan du placera i många olika länder och branscher som man ofta inte kommer åt via andra placeringsprodukter.

Läs mer om ETF:er och ETF-placeringar

ETC (Exchange Traded Commodity), det vill säga börshandlade råvaror, är det lättaste sättet att placera i enskilda råvaror. Den underliggande tillgången är oftast ett index eller en indexkorg som följer prisutvecklingen för en råvara. Via ETC:er kan du placera i bl.a. valutor, spannmål, kaffe, olja, energi, industrimetaller eller guld.

Läs mer om ETC-produkter (på finska)

ETP (Exchange Traded Products) är den allmänna benämningen för alla börshandlade produkter som har som mål att följa en bestämd underliggande tillgång. ETP-produkterna handlas fortlöpande på börsen under börsens öppettid. Prisförändringarna i ETP-produkterna avspeglar prisförändringarna i den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången kan vara till exempel en värdepapperskorg som består av aktier eller obligationer. Den kan också vara till exempel en enskild råvara eller en valuta.   

Läs mer om ETP-produkter (på finska)


Personaloptioner är optioner som företag beviljar företagsledningen och andra anställda. De utgör en del av företagets ersättningssystem. Den som innehar en personaloption kan antingen teckna aktier med den eller sälja optionen. Optionerna noteras i regel på börsen från det att teckningstiden för aktier med optionerna börjar.

Läs mer om personaloptioner (på finska)


Indexlån är en strukturerad placeringsprodukt. Indexlånets löptid är i allmänhet cirka 5 år och minimiplaceringen 1 000 euro. Lånet kan i regel säljas till marknadspris när som helst under löptiden. En skillnad mellan indexlån och direkta aktieplaceringar är den att om aktiemarknaden under indexlånets löptid sjunker, ger indexlånets neutrala alternativ på lånets förfallodag tillbaka åtminstone det belopp som du placerat. Indexlån, precis som alla obligationslån, är förknippade med en risk att emittenten blir insolvent och inte kan svara för sina skyldigheter.

Se de aktuella indexlånen

Obligationslån är en placeringsform som är populär speciellt bland stora företag och offentliga samfund. Med obligationslån är riskerna ofta små och den förväntade avkastningen också därmed måttlig. Räntan på obligationslånet kan vara fast eller rörlig eller basera sig på värdeutvecklingen hos ett placeringsobjekt som överenskommits på förhand.
Underliggande tillgång kan till exempel vara guld, olja, enskilda aktier, obligationslån eller börsindex. Värdet på varje börshandlad produkt (ETP) har länkats till värdet på en specifik underliggande tillgång. Produktens pris följer prisutvecklingen hos den underliggande tillgången: om priset på guld stiger, stiger också priset på de ETP-produkter som har guld som underliggande tillgång.
Nominellt kapital är det kapital som du placerat i till exempel ett indexlån eller en placeringsobligation och som återbetalas vid slutet av löptiden. För en del produkter är det nominella kapitalet tryggat till 100 %, och för en del produkter bär placeraren alltid risken att förlora det nominella kapitalet på grund av emittentens betalningsoförmåga.
Obligation (eng. bond) är ett värdepapper, en stats, banks eller annan aktörs skuldförbindelse. Obligationens utgivare löser in obligationerna i en viss ordningsföljd. En obligation är alltså ett skuldebrev som utgör en del av ett obligationslån. Utställaren av obligationen betalar ränta på den. Obligationer kan ha fast eller rörlig ränta och vara vinstandels- eller sparobligationer.


Aktie är en andel av ett aktiebolag, i det här sammanhanget ett börsnoterat bolag. När du köper aktier blir du delägare i bolaget. 

Aktiebolagslagen fastställer aktieägarens rättigheter samt ärenden som gäller bolagets förvaltning och beslutsfattande. En aktie ger äganderätt till den andel av bolagets aktiestock som motsvarar aktien. Den som äger en aktie har yttrande- och rösträtt på bolagsstämman, som är aktiebolagets högsta beslutande organ. Där fattas beslut om till exempel bolagets utdelningar. Som aktieägare har du rätt till utdelning om företaget beslutar att betala utdelning. Aktieägare har också företrädesrätt till bolagets aktieemissioner.

Placeringar i aktier är historiskt sett ett mycket effektivt sätt att få avkastning på pengarna. Aktieplacering passar dig om du strävar efter en hög avkastning och tål fluktuationerna på marknaden. Avkastningen består av aktiens värdestegring och utdelning. Du kan placera i aktier via ett värdeandelskonto eller ett aktiesparkonto.

Läs mer om hur du börjar placera i aktier

Aktiesparkonto är ett konto via vilket du kan placera i finländska företags börsaktier utan att betala skatt på enskilda transaktioner såsom försäljning och eventuell utdelning. Så här utnyttjar du effektivt fenomenet ränta på ränta och ger dina placeringar den bästa möjligheten att ge avkastning. Avkastningen på aktiesparkontot beskattas först när du tar ut pengar därifrån. Med hjälp av aktiesparkontot drar du effektivt nytta av fenomenet ränta på ränta, då beskattningen sker först när du tar ut pengar från kontot.

Du kan placera högst 50 000 euro i pengar på aktiesparkontot, allt på en gång eller i flera insättningar. På aktiesparkontot kan du endast placera pengar – du kan alltså inte överföra aktier som du redan äger till det.

Läs mer om aktiesparkontot

Utdelning är utbetalning av en andel av aktiebolagets resultat till aktieägarna. Genom att betala utdelning delar bolaget ut vinst till aktieägarna. Rätten till utdelning fastställs i regel enligt datumet för bolagsstämman. Om du äger eller köper aktier samma dag som bolagsstämman hålls, har du rätt till utdelning. Ytterligare information om avskiljningsdag, avstämningsdag och betalningsdag finns i tjänsten op.fi.

Gå till utdelningskalendern

När ett uppköpserbjudande ges för ett börsbolag, är köparen vanligtvis redo att betala ett pris som överstiger marknadsvärdet för bolaget som köps. Den andel av priset som överstiger marknadsvärdet kallas premie. Om handeln med värdeandelarna i en investeringsfond sker med premie (det vill säga till ett pris som är högre än deras substansvärde) betyder det att investeringsfondens tillgångar är mindre än fondens substansvärde. Då betalar placeraren mer för värdeandelarna än vad de är värda.

Premien anges vanligtvis i procent.

Kapitalgaranti betyder att minst det placerade nominella kapitalet återbetalas till placeraren på förfallodagen.

Certifikat är strukturerade placeringsprodukter med en löptid som kan vara bestämd eller obestämd (Open End). Merparten av de certifikat som noteras på Helsingforsbörsen är av Open End-typ, dvs. de gäller på obegränsad tid. De här Open End-certifikaten kan som produkter jämföras med ETF:er och ETC:er.

Läs mer om strukturerade placeringsprodukter

Placeringsobligationer erbjuder avkastningspotential med begränsad risk. Placeringsobligationen är en spar- och placeringslösning med kapitalgaranti och ett avkastningsmål som är högre än för sparobligationer. Kapitalgarantin innebär att placeraren på förfallodagen får åtminstone lånets nominella belopp. Placeringsobligationen är ett tryggare alternativ än till exempel aktiesparande och mer lukrativt än ett traditionellt obligationslån. Placeringsobligationen har normalt en löptid på 2–5 år. Placeringsobligationen har ingen teckningsprovision.

Sparobligation är en sparlösning med kapitalgaranti med en skälig avkastning som mål. Sparobligationernas placeringsteman varierar. Genom att placera i dem får placerarna god spridning på sina placeringar. Avkastningen på obligationen är bunden till utvecklingen hos den underliggande tillgången under löptiden. De underliggande tillgångarna kan vara till exempel aktier, valutor eller råvaror.

Läs mer om sparobligationer

Warrant är ett derivat och ett värdepapper som emitteras av en bank eller en bankirfirma. Warranternas risknivå är hög. Med dem får placeraren tillträde till marknaden med ett mindre kapital än genom att placera direkt i den underliggande tillgången.

Med warranter får placeringen också en hävstångseffekt, dvs. en möjlighet till en avkastning som är större än avkastningen på en lika stor placering direkt i den underliggande tillgången. Den möjlighet till hög avkastning som warranterna erbjuder går hand i hand med den höga risken. Warranterna kan förlora sitt värde helt och hållet, och då förlorar placeraren den summa hen placerat.

Läs mer om warranter (på finska)

Företagsräntelån är ett obligationslån som emitterats av ett företag. Företaget emitterar ett företagslån, det vill säga ett obligationslån, med vilket det strävar efter att samla in medel av placerare. Företagslånets nominella värde återbetalas till placeraren vid slutet av löptiden. Det betalas ränta på placeringen med vissa mellanrum, och det går att handla med lånen på sekundärmarknaden. Företagslån heter på engelska corporate bond, vilket ses i namnet på många fonder.

 

 

Försäkringssparande

 

Faktablad är ett tresidigt dokument som upprättas om paketerade placerings- och försäkringsprodukter. Faktabladet innehåller information om placeringsproduktens viktigaste egenskaper samt om riskerna och kostnaderna i anslutning till den. Du får bland annat information om huruvida produkten kan orsaka förluster och hur komplex den är. Dokumentet upprättas om försäkringar som används för sparande och placering samt om strukturerade placeringsprodukter.

Förmånstagare är den till vilken försäkringsersättningen ska betalas. Försäkringstagaren förordnar förmånstagarna till försäkringen med ett förmånstagarförordnande. Till exempel anhöriga, barn eller en separat utnämnd person kan förordnas som förmånstagare. Försäkringsersättningen betalas enligt det förmånstagarförordnande som gäller när försäkringen upphör, även om försäkringstagaren skulle ha ett giltigt testamente eller äktenskapsförord. Om det är ett dödsbo som förordnats som förmånstagare blir försäkringsersättningen en del av dödsboets tillgångar, och då betalas ersättningsbeloppet till de laga arvingarna eller testamentstagarna. 

I en sparlivförsäkring fastställs förmånstagare separat för sparbeloppet och för dödsfallsbeloppet. Försäkringsersättningen betalas till sparbeloppets förmånstagare vid en avtalad tidpunkt då avtalet upphört att gälla eller till dödsfallsbeloppets förmånstagare om den försäkrade avlider. 

Det lönar sig för försäkringstagaren att se till att förmånstagarförordnandet hålls aktuellt. Förmånstagaren kan när som helst bytas genom att lämna ett skriftligt förmånstagarförordnande till försäkringsbolaget. 

Läs mer om förmånstagarna till en livförsäkring

Läs mer om beskattningen av livförsäkringar

Läs mer om beskattningen av sparlivförsäkringar

Läs mer om försäkringssparande

Dödsfallsersättning betalas på basis av dödsfallsskyddet ut till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat. När det gäller risklivförsäkringar baserar sig dödsfallsersättningen på ett överenskommet försäkringsbelopp, medan ersättningen vid sparlivförsäkringar och frivilliga pensionsförsäkringar baserar sig på det försäkringsbesparingsbelopp som ackumulerats. Dödsfallsskydd kan ingå också i andra försäkringar, till exempel i sjukkostnadsförsäkringar.

Se anvisningar för ansökan om dödsfallsersättning ur en livförsäkring

Läs mer om förmånstagarna till en livförsäkring

Läs mer om beskattningen av livförsäkringar

Läs mer om beskattningen av sparlivförsäkringar

Försäkrad är den person som är föremål för en försäkring. I sparlivförsäkringar är den försäkrade den person på vars liv eller död utbetalningen av försäkringsersättningen beror. Om den försäkrade är vid liv då försäkringstiden upphör, betalas försäkringsersättningen som ett sparbelopp. Om den försäkrade avlider under försäkringstiden (under försäkringens giltighetstid), betalas försäkringsersättningen som en dödsfallssumma till förmånstagarna. I en sparlivförsäkring som tagits av en privatperson är den försäkrade i regel samma person som försäkringstagaren.
Försäkringstagaren är den person som äger försäkringsavtalet och som kan göra ändringar i det. I sparlivförsäkringar kan försäkringstagaren besluta om till exempel placeringsobjekten som ansluts till försäkringen, premieplanen och försäkringens förmånstagare.

Försäkringssparande är en form av långfristigt sparande och placering som kombinerar sparande med livförsäkring. Inom placeringsförsäkringen kan besparingarna spridas på flera olika placeringsobjekt såsom fonder, obligationslån och placeringskorgar. Avkastningen som samlats i försäkringen beskattas inte då man byter placeringsobjekt, utan den ger tilläggsavkastning under hela spartiden. Om den försäkrade avlider, betalas besparingarna som dödsfallsersättning till de förmånstagare som försäkringstagaren valt.

Läs mer om försäkringssparande